Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:517

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1974:191) om bevakningsföretag2)

1)

Prop. 2005/06:136, bet. 2005/06:JuU35, rskr. 2005/06:299.

2)

Lagen omtryckt 1989:148.

dels att 16 § skall upphöra att gälla,

dels att 1–6 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 a, 3 a och 13 a §§, av följande lydelse.

1 §

Med bevakningsföretag avses i denna lag den som yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning

  1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning eller något annat sådant,

  2. bevaka enskild person för dennes skydd, eller

  3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.

Lagen gäller inte bevakning som utförs av statlig eller kommunal myndighet. Den gäller inte heller bevakning som utförs av enskild person, om denne endast fullgör uppdrag med stöd av ett förordnande som har meddelats honom av en myndighet enligt en bestämmelse i lag.

2 §

Bevakningsföretag får inte bedriva verksamhet som avses i 1 § första stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation).

Föreskriven utbildning av personal som skall utföra bevakningstjänst får ske endast efter auktorisation enligt denna lag. Företag som utan att vara bevakningsföretag bedriver sådan utbildning kallas utbildningsföretag.

2 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur olika slag av verksamheter som utövas med stöd av auktorisation skall bedrivas.

3 §

Auktorisation får beviljas endast om det kan antas att verksamheten

  1. kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed inom branschen,

  2. inte kommer att få en från allmän synpunkt olämplig inriktning, och

  3. kommer att uppfylla de krav som ställs på verksamhet av det slag som företaget skall bedriva.

Vid prövning enligt första stycket skall det särskilt beaktas att företaget har en lämplig organisation och planläggning av sin verksamhet.

För auktorisation krävs också att företaget har utsett en person som föreståndare för verksamheten.

3 a §

I ett beslut om auktorisation skall det anges vilket eller vilka slag av verksamheter som auktorisationen avser.

4 §

All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag skall vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i ett sådant företag. Detsamma gäller föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i bevakningsföretagets styrelse.

5 §

Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där företagets ledning har sitt säte.

Länsstyrelsen skall inhämta Rikspolisstyrelsens yttrande innan auktorisation beviljas.

6 §

3) Prövning som avses i 4 § görs beträffande personalen hos ett auktoriserat bevakningsföretag av länsstyrelsen i det län där den som prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra. I fråga om föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i företagets styrelse görs prövningen av den länsstyrelse som utövar tillsyn över företaget.

3)

Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

Godkännande enligt 4 § får begränsas till viss tid, när särskilda skäl föreligger.

13 §

En auktorisation kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för auktorisation eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse.

I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.

Frågor om återkallelse av auktorisation prövas av den länsstyrelse som utövar tillsyn över det berörda företaget. Vid behandlingen av en sådan fråga skall länsstyrelsen inhämta Rikspolisstyrelsens yttrande. Ett sådant yttrande behövs dock inte om skälet för återkallelsen är att företaget har försatts i konkurs eller självt har begärt att auktorisationen skall återkallas.

Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en begränsning av auktorisationens omfattning gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

13 a §

Ett godkännande enligt 4 § kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för godkännande eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse. Ett godkännande skall återkallas när den som godkännandet avser har lämnat sin anställning eller sitt uppdrag hos ett auktoriserat bevakningsföretag och inte inom tre månader därefter har visat att han eller hon har fått en ny anställning eller ett nytt uppdrag hos ett sådant företag.

Om det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen i stället för att återkalla ett godkännande begränsa det till en viss verksamhet eller ett visst område.

Frågor om återkallelse av godkännande prövas av den länsstyrelse som har godkänt den som prövningen avser eller, om frågan angår föreståndaren för verksamheten eller en ledamot eller en suppleant i det berörda företagets styrelse, av den länsstyrelse som utövar tillsyn över företaget.

Ett beslut om återkallelse av eller en begränsning i ett godkännande gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:517

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelsen i 4 § om godkännande av styrelsesuppleanter skall dock tillämpas först från och med den 1 juli 2007.

2. Ett beslut om auktorisation som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller längst till utgången av juni 2007. Om ett bevaknings- eller utbildningsföretag som har meddelats auktorisation enligt äldre bestämmelser före utgången av juni 2007 ger in en ansökan om att få bedriva verksamhet enligt de nya bestämmelserna, gäller äldre beslut om auktorisation även därefter, dock längst till dess att frågan om ny auktorisation slutligt har avgjorts.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)