Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:547

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att fysiska eller juridiska personer skall medverka vid övningar av betydelse för den räddningstjänst som skall bedrivas under höjd beredskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:547

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)