Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:899

Utkom från trycket den 26 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1998:620) om belastningsregister skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

2) Utöver vad som följer av 16 § skall uppgifter om

2)

Senaste lydelse 2005:322.

  1. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras tio år efter domen eller beslutet,

  2. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,

  3. ungdomstjänst gallras tio år efter domen eller beslutet,

  4. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

  5. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras tio år efter domen eller beslutet,

  6. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras tio år efter beslutet,

  7. beslut om besöksförbud gallras tio år efter beslutet, och

  8. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:899

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)