Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:172

Utkom från trycket den 2 maj 2007
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.

2) En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter skall på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

2)

Senaste lydelse 2005:410.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

  1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

  2. enligt bestämmelser i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg,

  3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, eller

  4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1-3 den myndighet regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag skall innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:172

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)