Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:538

Utkom från trycket den 27 juni 2007
Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt;
utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2)

Lagen omtryckt 1999:162.

3) Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver

3)

Senaste lydelse 2006:535.

 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 2. livförsäkringsrörelse,

 3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

 8. verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),

 9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),

 10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller

 11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1-7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:538

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Mats Walberg
(Finansdepartementet)