Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:686

Utkom från trycket den 28 augusti 2007
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 16 augusti 2007.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036).

dels att 3 kap. 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 11 a §, av följande lydelse.

2) Den som är medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och har behörighet motsvarande den som avses i 10 §, på grund av kvalifikationsbevis i form av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgivande utbildning från ett annat av dessa länder än Sverige, ska efter ansökan hos Statens räddningsverk få motsvarande behörighet här i landet. Detta gäller också om kvalifikationsbeviset utfärdats i ett annat land och erkänts i ett land som ingår i EES eller i Schweiz, om innehavaren av beviset har tre års yrkeserfarenhet inom det berörda yrket på det erkännande landets territorium och det har intygats av detta land. Har Statens räddningsverk meddelat föreskrifter om villkor enligt 12 § ska dessa vara uppfyllda.

2)

Senaste lydelse 2006:62.

Statens räddningsverk ska bekräfta mottagandet av en ansökan enligt första stycket inom en månad från och med mottagandet och meddela beslut i ärendet senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sökande har lagts fram. Statens räddningsverk ska se till att den sökande får den kännedom om svenska författningar som är nödvändig för att utöva yrket. Om det behövs, ska verket även anvisa den sökande möjlighet att inhämta de kunskaper i svenska språket som krävs för att utöva yrket.

Bestämmelserna i 10 och 11 §§ gäller inte för en person som har flyttat till Sverige för att temporärt och tillfälligt utföra brandskyddskontroll, och som lagligen är etablerad i ett annat land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz för att där utöva samma yrke. Om varken yrket eller utbildningen för yrket är reglerat i det landet gäller dock som ytterligare förutsättning att den berörda personen ska ha utövat yrket under minst två år i detta land under de tio år som föregått tillhandahållandet av tjänsten i Sverige.

Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om de ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få behörighet enligt 11 § och andra föreskrifter om erkännande av sådana utländska yrkeskvalifikationer som avses i 11 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:686

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007. Ansökningar om behörighet för sådan befattning som avses i 3 kap. 9 § som inkommit före ikraftträdandet, ska dock prövas enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG
Daniel Ström
(Försvarsdepartementet)