Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:728

Utkom från trycket den 9 oktober 2007
Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort;
utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1989:446.

2) Tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag samt vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet förkortas.

2)

Senaste lydelse 2006:751.

Ett särskilt tjänstekort får utfärdas för polismän, kustbevakningstjänstemän, tulltjänstemän samt fältpersonal hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten som har arbetsuppgifter där det finns en påtaglig risk att de eller någon närstående utsätts för hot eller våld. På detta särskilda tjänstekort får namnet och personnumret ersättas med tjänstgöringsnummer. Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ska för sina respektive verksamhetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett sådant tjänstekort får användas.

På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:728

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)