Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1243

Utkom från trycket den 14 december 2007
Lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods;
utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1938:121) om hittegods skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36.

I stället för vad som sägs i 4 § gäller i fråga om en hund att hunden tillfaller staten, om ägaren inte återtar hunden inom fem dagar från det att han eller hon underrättades om fyndet eller, om ägaren inte är känd, inom tio dagar från det att fyndet anmäldes till polismyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1243

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller för hundar som anmälts som upphittade hos polismyndigheten före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)