Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:378

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Lag om ändring i polislagen (1984:387);
utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2) Protokoll ska föras över ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll ska också föras över husrannsakan och liknande åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande av föremål.

2)

Senaste lydelse 1998:27.

    Av protokollet ska det framgå

  1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,

  2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,

  3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,

  4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,

  5. tiden för ingripandet samt

  6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 3–6, den som är att anse som förman vid ingripandet.

I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag, husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:378

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)