Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:919

Utkom från trycket den 2 december 2008
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)1)

1)

Senaste lydelse av 19 § 2004:1194.

dels att i 19 § ordet "Luftfartsstyrelsen" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen",

dels att 27 och 39 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 19 a §, av följande lydelse.

Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt registerkontroll när det gäller sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i kommittéförordningen (1998:1474).

2) Registerkontroll av personer som avses i 26 § beslutas

2)

Senaste lydelse 2004:1194.

  1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av Transportstyrelsen,

  2. för statschefens residens och bostäder, statsministerns bostäder och statens egendom Harpsund: av Rikspolisstyrelsen,

  3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,

  4. för sådana skyddsobjekt som avses i 4 § 1 och 2 lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. och som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt samt för sådana skyddsobjekt som avses i 4 § 6 lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.: av Försvarsmakten,

  5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt: av Affärsverket svenska kraftnät, och

  6. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1–3 och för andra skyddsobjekt än sådana som sägs i 4 och 5: av länsstyrelsen i det län där skyddsobjektet finns.

Vad som sägs i första stycket 6 gäller inte för riksdagens eller riksdagens myndigheters byggnader.

Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på något annat sätt.

3) Säkerhetsskyddet ska kontrolleras av

3)

Senaste lydelse 2007:1145.

  1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvarshögskolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet utom Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens haverikommission, och

  2. Rikspolisstyrelsen när det gäller Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens haverikommission och övriga myndigheter utom Justitiekanslern.

Bilaga4)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Kriminalvården,

Kronofogdemyndigheten,

Luftfartsverket,

Läkemedelsverket,

Migrationsverket,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Patent- och registreringsverket,

Rymdstyrelsen,

Signalspaningsnämnden,

Sjöfartsverket,

Statens pensionsverk,

Statens veterinärmedicinska anstalt,

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Sveriges geologiska undersökning,

Totalförsvarets pliktverk,

Transportstyrelsen,

Tullverket,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:919

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
John Ahlberk
(Justitiedepartementet)