Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1355

Utkom från trycket den 19 december 2008
Lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter;
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 4 § lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1355

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)