Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:102

Utkom från trycket den 10 mars 2009
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173.

  2) Registret ska innehålla uppgifter om den som

  2)

  Senaste lydelse 2005:322.

 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,

 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,

 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,

 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller

 5. har meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:102

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)