Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:486

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

Att uppgifter i registret kan omfattas av sekretess följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:486

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Irja Hed
(Justitiedepartementet)