Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:614

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.

  2) Belastningsregistret ska föras för att ge information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

  2)

  Senaste lydelse 1999:91.

 1. polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att förebygga, upptäcka och utreda brott,

 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för utfärdande av strafföreläggande,

 3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd och

 4. polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i dennes verksamhet.

  3) Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

  3)

  Senaste lydelse 1999:91.

 1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Datainspektionen för deras tillsynsverksamhet,

 2. polismyndighet, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

 3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4 eller

 4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:614

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)