Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:644

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister;
utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister ska ha följande lydelse.

Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om

  1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra

    identitetsuppgifter,

  2. de brott som misstanken avser,

  3. ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet handläggs, samt

  4. beslut om strafförelägganden, beslut att väcka åtal eller talan om förvandling av böter.

Detta gäller dock inte om ärendet förs i diarium som avses i 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:644

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)