Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:716

Utkom från trycket den 30 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;
utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 5 § och 8 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten föreläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verksamheten.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. riskbedömningen enligt 2 kap. 1 §,

  2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,

  3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 §,

  4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b, 4 och 9 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående enligt 2 kap. 3 § tredje stycket,

  5. skärpta åtgärder för kundkännedom och vad som avses med personer i politiskt utsatt ställning enligt 2 kap. 6 §,

  6. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap. 10 § och hur dessa ska dokumenteras,

  7. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

  8. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,

  9. rutiner som ska följas samt vilken information och utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och

  10. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda enligt 5 kap. 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:716

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Mats Walberg
(Finansdepartementet)