Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1152

Utkom från trycket den 1 december 2009
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)1)

1)

Senaste lydelse av 4 § 2002:475.

dels att 46 § ska upphöra att gälla,

dels att i 4 § 1 beteckningen "sekretesslagen (1980:100)" ska bytas ut mot "offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)",

dels att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

Bilaga2)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Patent- och registreringsverket,

Pensionsmyndigheten,

polismyndigheterna,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1152

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
John Ahlberk
(Justitiedepartementet)