Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1172

Utkom från trycket den 1 december 2009
Lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.;
utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

1)

Prop. 2008/09:227, bet. 2009/10:JuU5, rskr. 2009/10:34.

dels att 1, 7–9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 b §, av följande lydelse.

1 §

  2) Denna lag gäller, om inte annat följer av lag eller annan författning, egendom som

  2)

  Senaste lydelse 2004:1030.

 1. tillfallit staten på grund av förverkande,

 2. tillfallit staten enligt lagen (1938:121) om hittegods,

 3. tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,

 4. omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), eller

 5. omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken.

2 b §

Egendom som ska lämnas ut enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst en månad efter delgivning av en sådan underrättelse som avses i 27 kap. 8 b § första stycket rättegångsbalken finnas tillgänglig för avhämtning hos den myndighet som förvarar den. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag.

Egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt 27 kap. 8 a § första stycket rättegångsbalken ska i minst tre månader efter det att beslaget hävdes finnas tillgänglig hos den myndighet som förvarar den. Därefter ska det förfaras med den på det sätt som anges i denna lag. Om egendomens värde sannolikt överstiger en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde då beslaget gjordes, tillämpas dock denna lag först efter det att tre månader har förflutit sedan den myndighet som förvarar egendomen genom kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk på den.

7 §

3) Gör ägaren eller annan rättsinnehavare anspråk på egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken ska den lämnas ut till rättsinnehavaren efter beslut av den myndighet som förvarar egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts.

3)

Senaste lydelse 2004:1030.

Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör anspråk på egendomen enligt första stycket skyldig att betala kostnaden för förbättringen innan egendomen lämnas ut. Betalas inte förbättringskostnaden inom en månad efter det att särskild uppmaning delgivits rättsinnehavaren, får egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag.

8 §

4) Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken sker för statens räkning.

4)

Senaste lydelse 2004:1030.

Har egendomen sålts, har ägaren eller annan rättsinnehavare rätt till ersättning. Denna utgår dock inte med högre belopp än som har influtit vid försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för förbättringen avräknas från ersättningen.

Ansökan om ersättning prövas av Rikspolisstyrelsen om en polismyndighet fattat beslutet om försäljning. I annat fall prövas ersättningsfrågan av den myndighet som beslutat om försäljningen.

9 §

5) Beslut som avses i 7 § första stycket och 8 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

5)

Senaste lydelse 1995:1700.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 §

6) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

6)

Senaste lydelse 2004:1030.

 1. sättet för kungörande enligt 2–2 b §§,

 2. myndighets förfarande med egendom som avses i denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1172

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Har ett beslag hävts före ikraftträdandet ska i fall som avses i 2 b § andra stycket första meningen tiden som egendomen ska finnas tillgänglig räknas från ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)