Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1361

Utkom från trycket den 11 december 2009
Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 6 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ordet "Sjöfartsverkets" ska bytas ut mot "Transportstyrelsens".

1)

Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1361

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)