Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:295

Utkom från trycket den 11 maj 2010
Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter;
utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1980:578) om ordningsvakter

1)

Prop. 2009/10:117, bet. 2009/10:KU40, rskr. 2009/10:232.

dels att 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 b §, av följande lydelse.

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.

2) Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i 2–2 b §§.

2)

Senaste lydelse 2001:179.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:295

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)