Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:527

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 3 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 27 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

1) Registerkontroll av personer som avses i 26 § beslutas

1)

Senaste lydelse 2008:919.

  1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av Transportstyrelsen,

  2. för statschefens och tronföljarens residens och bostäder, statsministerns bostäder och statens egendom Harpsund: av Rikspolisstyrelsen,

  3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,

  4. för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen (2010:305) och som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, för militära fartyg och luftfartyg som avses i 5 § 1 skyddslagen samt för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 4 skyddslagen: av Försvarsmakten,

  5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt: av Affärsverket svenska kraftnät, och

  6. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1–3 och för andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4 och 5, dock inte för byggnader, anläggningar eller områden som används eller är avsedda för verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt, som har beslutats vara skyddsobjekt enligt 4 § 5 skyddslagen eller vattenområden som beslutats vara skyddsobjekt enligt 5 § 5 skyddslagen: av länsstyrelsen i det län där skyddsobjektet finns.

Vad som sägs i första stycket 6 gäller inte för riksdagens eller riksdagens myndigheters byggnader.

Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:527

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. För sådana skyddsobjekt som avses i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 27 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Waller
(Justitiedepartementet)