Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:540

Utkom från trycket den 15 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:191, bet. 2009/10:JuU28, rskr. 2009/10:271.

2) Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

2)

Senaste lydelse 2008:47.

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,

 2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,

 6. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,

 8. ungdomstjänst gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

 10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras

  a) tio år efter domen eller beslutet, eller

  b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras

  a) tio år efter beslutet, eller

  b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet,

 12. beslut om besöksförbud gallras tio år efter beslutet, och

 13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:540

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på uppgifter som registrerats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)