Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:620

Utkom från trycket den 22 juni 2010
Lag om ändring i polislagen (1984:387);
utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 a § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2) Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) om rätten att belägga någon med fängsel ska gälla även då en polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet.

2)

Senaste lydelse 1998:27.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:620

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)