Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:782

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 och 6 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1) Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst.

1)

Senaste lydelse 2008:1220.

Bestämmelser om svensk flygräddningstjänst utanför svenskt område finns i 10 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770).

Vid flygräddningstjänst inom ett sådant restriktionsområde som avses i bilaga 1 i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden eller i 1 kap. 4 § första stycket luftfartsförordningen (2010:770) får andra än militära luftfartyg medverka bara med Försvarsmaktens tillstånd och på de villkor som Försvarsmakten bestämmer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:782

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)