Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:859

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2) En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

2)

Senaste lydelse 2010:481.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

  1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

  2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),

  3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

  4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn, eller

  5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1–3 den myndighet regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:859

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)