Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:977

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt 2 § första stycket av den som vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. För den som är att anse som arbetstagare ska dock ansvaret vara begränsat på det sätt som sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Särskilda bestämmelser om rätt till återkrav för ersättning som har betalats för radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:977

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)