Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

Denna förordning upphör att gälla den 28 februari 2017.

Utkom från trycket den 9 november 2010
utfärdad den 28 oktober 2010.

Allmänna bestämmelser

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

[Upphävd g. F (2014:1182).]

SFS 2014:1182

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

Direktåtkomst till uppgifter som behandlas enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får inte medges innan Polismyndigheten har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller Polismyndighetens krav på behörighet och säkerhet.

SFS 2014:1182

Begränsningen i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister gäller inte för myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 20 § samma lag.

Om det följer av en internationell överenskommelse får fler personuppgifter än vad som anges i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Europol och Interpol.

Gallring

Polismyndigheten får, efter samråd med Riksarkivet, meddela närmare föreskrifter om gallring.

SFS 2014:1182

Riksarkivet får, efter samråd med Polismyndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 21–23 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

SFS 2014:1182

Övriga bestämmelser

Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och denna förordning.

SFS 2014:1182

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska myndigheten samråda med Datainspektionen i frågor som anges i 8 och 9 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och med både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frågor som anges i 12 och 14 §§ den lagen.

SFS 2014:1182

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1157

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2012 och gäller till och med d. 28 febr. 2017.

SFS 2014:1182

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.