Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1289

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 5 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

I 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestämmelser om ersättning vid personskada till den som har medverkat i räddningstjänst enligt denna lag eller i övning i sådan tjänst.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1289

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)