Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1624

Utkom från trycket den 14 december 2010
Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter;
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1980:578) om ordningsvakter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:125. bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2) Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

2)

Senaste lydelse 1999:330.

  1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) och cirkusföreställningar,

  2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,

  3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller

  4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1624

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)