Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:902

Utkom från trycket den 5 juli 2011
Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361);
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i polisdatalagen (2010:361) ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302.

I lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internationella överenskommelser. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Annika Waller
(Justitiedepartementet)