Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1175

Utkom från trycket den 6 december 2011
Lag om ändring i lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem;
utfärdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:380) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

När det gäller framställningar som rör personer får endast följande uppgifter registreras:

 1. efternamn, förnamn, tidigare använda namn, namn vid födseln och annat namn som personen använder,

 2. särskilda bestående fysiska kännetecken,

 3. fotografier och fingeravtryck,

 4. födelsedatum och födelseort,

 5. kön,

 6. medborgarskap,

 7. om personen kan vara beväpnad eller kan tillgripa våld,

 8. om personen har avvikit från en inrättning där han eller hon med stöd av lag har varit berövad friheten,

 9. syftet med framställningen,

 10. begärd åtgärd,

 11. om en förvunnen person behöver omhändertas eller inte,

 12. den myndighet som har lagt in registreringen,

 13. en hänvisning till det beslut som har föranlett registreringen,

 14. typ av brott som avses i framställningen, samt

 15. övriga uppgifter som ska anges i en europeisk eller nordisk arresteringsorder.

Därutöver får det, om det behövs, förekomma länkar till andra registreringar i registret, och uppgifter om verkställighetsförbud i Sverige med anledning av framställningar från andra Schengenstater.

Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast avse sådana uppgifter om personen som anges i första stycket 1–6 samt uppgifter om nummer och datum för personens identitetshandlingar.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)