Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:218

Utkom från trycket den 9 maj 2012
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:218

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)