Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:763

Utkom från trycket den 7 december 2012
Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361);
utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i polisdatalagen (2010:361) ska införas en ny bestämmelse, 4 kap 12 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.

Utöver vad som anges i 12 § får i fingeravtrycks- eller signalementsregister uppgifter behandlas om en person som har dömts för brott i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och vars fingeravtrycks- eller signalementsuppgifter har överförts hit med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll2) . Sådana uppgifter får dock endast behandlas om det för motsvarande gärning i Sverige är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver och den som uppgifterna avser vid tidpunkten för gärningen hade fyllt femton år.

2)

EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:763

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)