Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:802

Utkom från trycket den 7 december 2012
Lag om ändring i polislagen (1984:387);
utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60.

2) Om någon som kan antas vara under arton år anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller utveckling, får han eller hon tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden. Vid bedömningen av risken för den unges hälsa eller utveckling ska det beaktas om man kan befara att den unge kan komma att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende.

2)

Senaste lydelse 1991:140.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:802

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)