Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:3

Utkom från trycket den 29 januari 2013
Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort;
utfärdad den 17 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1989:446.

2) Tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag samt vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet förkortas. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

2)

Senaste lydelse 2011:693.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller hon

  1. är polisman,

  2. är annan anställd hos Rikspolisstyrelsen som deltar i myndighetens brottsbekämpande verksamhet,

  3. är kustbevakningstjänsteman,

  4. är tulltjänsteman,

  5. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan, eller

  6. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, personnummer, uppgift om tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna ska för sina verksamhetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett särskilt tjänstekort får användas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:3

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)