Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:331

Utkom från trycket den 31 maj 2013
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1998:620) om belastningsregister ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, samt närmast före 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206.

Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling

Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204).

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

  1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

  2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

  3. ett EU-organ, eller

  4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och personuppgiftslagen (1998:204). Detta gäller dock inte vid behandling av personuppgifter som utbyts eller har utbytts enligt rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av personuppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll2) . Bestämmelsen i 10 § lagen med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen ska dock tillämpas även vid sådan behandling.

2)

EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:331

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)