Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:341

Utkom från trycket den 31 maj 2013
Lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister;
utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister

1)

Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206.

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling”.

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

  1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

  2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

  3. ett EU-organ, eller

  4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och personuppgiftslagen (1998:204).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:341

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Waller
(Justitiedepartementet)