Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:448

Utkom från trycket den 12 juni 2013
Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt;
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1995:1306.

1 §

3) Denna lag gäller i förhållande till följande tribunaler:

3)

Senaste lydelse 1995:1306.

  1. den av Förenta nationernas säkerhetsråd den 25 maj 1993 inrättade internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien,

  2. den av Förenta nationernas säkerhetsråd den 8 november 1994 inrättade internationella tribunalen för Rwanda, och

  3. den av Förenta nationernas säkerhetsråd den 22 december 2010 inrättade internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler.

Om någon av tribunalerna begär rättsligt biträde av Sverige, ska den begärda åtgärden vidtas enligt vad som sägs i denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:448

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)