Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:851

Utkom från trycket den 26 november 2013
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)1)

1)

Senaste lydelse av

18 a § 1999:971

40 a § 1999:971

44 a § 1999:971.

dels att 18 a, 40 a och 44 a §§ ska upphöra att gälla,

dels att 26, 27 och 27 a §§ ska ha följande lydelse.

2) Registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) får göras i fråga om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamhet vid sådana anläggningar, byggnader, bostäder m.m. som avses i 27 §. Sådan registerkontroll får också göras i fråga om

2)

Senaste lydelse 2006:1210.

 1. den som en polismyndighet ska förordna enligt 16 § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd eller 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd, och

 2. den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamhet som har betydelse för luftfartsskyddet, om det följer av en internationell överenskommelse som Sverige tillträtt eller av en bindande EU-rättsakt på området för luftfartsskydd att säkerhetsprövningen ska omfatta registerkontroll.

Registerkontroll enligt första stycket får endast göras om den som säkerhetsprövningen avser kan antas komma att anställas eller på annat sätt delta i den aktuella verksamheten eller, i fall som avses i 1, förordnas. Om det finns synnerliga skäl får kontroll göras utan ett sådant antagande.

  3) Registerkontroll av personer som avses i 26 § första stycket första meningen beslutas

  3)

  Senaste lydelse 2012:668.

 1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av Transportstyrelsen,

 2. för statschefens och tronföljarens residens och bostäder, statsministerns bostäder och statens egendom Harpsund: av Rikspolisstyrelsen,

 3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,

 4. för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen (2010:305) och som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, för militära fartyg och luftfartyg som avses i 5 § 1 skyddslagen samt för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 4 skyddslagen: av Försvarsmakten,

 5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt: av Affärsverket svenska kraftnät,

 6. för sådana anläggningar som används eller är avsedda för elektronisk kommunikation och som är skyddsobjekt: av Post- och telestyrelsen,

 7. för sådana anläggningar inom flygtrafiktjänsten som är skyddsobjekt och som inte ingår bland objekten i 1 eller 4: av Luftfartsverket, och

 8. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1–3 och för andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4–7, dock inte för byggnader, anläggningar eller områden som används eller är avsedda för verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt, som har beslutats vara skyddsobjekt enligt 4 § 5 skyddslagen eller vattenområden som beslutats vara skyddsobjekt enligt 5 § 5 skyddslagen: av länsstyrelsen i det län där skyddsobjektet finns.

Det som sägs i första stycket 8 gäller inte för riksdagens eller riksdagens myndigheters byggnader.

Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på något annat sätt.

4) Registerkontroll av personer som avses i 26 § 1 beslutas av den myndighet som förordnar personen.

4)

Senaste lydelse 2006:1210.

Registerkontroll av personer som avses i 26 § 2 beslutas av Transportstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:851

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)