Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:853

Utkom från trycket den 26 november 2013
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1, Celex 32011L0093) och rättelse till direktivet (EUT L 18, 21.1.2012, s. 7, Celex 32011L0093R[01]).

3) En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

3)

Senaste lydelse 2010:859.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

  1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

  2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),

  3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

  4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn,

  5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller

  6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1–3 den myndighet regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:853

Denna lag träder i kraft den 18 december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)