Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:1189.

Utkom från trycket den 11 juni 2014
utfärdad den 28 maj 2014.

Inledande bestämmelse

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas. Begrepp och uttryck som används har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

SFS 2014:1189

Skyldighet att lämna prov

Skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas omfattar den som är anställd vid Polismyndigheten och arbetar

  1. vid Nationellt forensiskt centrum,

  2. vid myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper, och

  3. som lokal brottsplatsundersökare.

SFS 2018:1946

Utöver de som anges i 2 § är även andra som regelbundet vistas i lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum eller myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper skyldiga att lämna prov för dna-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.

Första stycket gäller också anställda hos tillverkare eller leverantörer av förbrukningsmaterial som används vid dna-analyser.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka som är skyldiga att lämna prov för dna-analys enligt denna paragraf.

SFS 2018:1946

Polismyndigheten beslutar om vilka som omfattas av skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 9 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.

SFS 2018:1946

Tillgången till personuppgifter

Sökning

Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som är behöriga att göra sökningar i de register över dna-profiler som regleras i 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

SFS 2018:1946

Förfarandet vid överensstämmelser

Av 4 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas framgår det när dna-profiler får jämföras med dna-profiler i eliminerings-databasen.

En uppgift om överensstämmelse mellan en dna-profil i elimineringsdatabasen och en annan dna-profil får endast behandlas av de särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som har till uppgift att utreda kontamineringar vid dna-analyser.

SFS 2018:1946

Om en dna-profil som har tagits fram under utredning av brott överensstämmer med en dna-profil i elimineringsdatabasen, ska Nationellt forensiskt centrum lämna information om detta till den som har begärt dna-analysen och till förundersökningsledaren. Uppgift om vem dna-profilen avser får inte lämnas.

SFS 2018:1946

Ytterligare föreskrifter

Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som utför uppgifter enligt 5 och 6 §§.

SFS 2014:1189

Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

SFS 2014:1189

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:405

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:1189

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:1946

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.