Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:582

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5, 13 och 15 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 1989:148.

5 §

3) Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen.

3)

Senaste lydelse 2012:79.

Länsstyrelsen ska inhämta Polismyndighetens yttrande innan auktorisation beviljas.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.

13 §

4) En auktorisation kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för auktorisation eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse.

4)

Senaste lydelse 2006:517.

I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.

Frågor om återkallelse av auktorisation prövas av den länsstyrelse som utövar tillsyn över det berörda företaget. Vid behandlingen av en sådan fråga ska länsstyrelsen inhämta Polismyndighetens yttrande. Ett sådant yttrande behövs dock inte om skälet för återkallelsen är att företaget har försatts i konkurs eller självt har begärt att auktorisationen ska återkallas.

Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en begränsning av auktorisationens omfattning gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

15 §

5) Länsstyrelsens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

5)

Senaste lydelse 1995:34.

Polismyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:582

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)