Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:593

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1, 2, 6, 15 och 17 a §§ lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.

2) Belastningsregistret ska föras för att ge information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

2)

Senaste lydelse 2009:614.

  1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att förebygga, upptäcka och utreda brott,

  2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för utfärdande av strafföreläggande,

  3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd och

  4. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet.

3) Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

3)

Senaste lydelse 2012:762.

  1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Datainspektionen för deras tillsynsverksamhet,

  2. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

  3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4 eller

  4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått innan han eller hon har fyllt 15 år, får dock endast lämnas ut till de myndigheter som avses i första stycket 1 och endast om uppgifterna behövs hos myndigheten för tillsynen över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling enligt denna lag.

En begäran om att uppgifter ska lämnas ut prövas av Polismyndigheten.

4) Utöver vad som följer av 16 och 17 §§ ska en uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § gallras så snart Polismyndigheten har underrättats av behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har gallrats i den staten.

4)

Senaste lydelse 2012:762.

En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § ska alltid gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:593

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)