Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:594

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1, 2, 5, och 12 §§ lagen (1998:621) om misstankeregister ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

1 §

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.

2 §

2) Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till sådana uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

2)

Senaste lydelse 2009:615.

  1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, upptäcka och utreda brott,

  2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal och

  3. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet.

5 §

3) Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

3)

Senaste lydelse 2009:615.

  1. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

  2. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

Att uppgifter får lämnas ut i vissa andra fall framgår av 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

12 §

En begäran om att lämna ut uppgifter prövas av Polismyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:594

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)