Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:647

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 40–42 och 46 §§ samt rubriken närmast före 42 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

Stämningsmannadelgivning får utföras av stämningsman eller av den som är anställd vid

 • Polismyndigheten,

 • Säkerhetspolisen,

 • åklagarmyndighet,

 • allmän domstol,

 • allmän förvaltningsdomstol,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Skatteverket,

 • svensk utlandsmyndighet, och

 • auktoriserat delgivningsföretag.

Stämningsmannadelgivning får utföras av personal vid respektive inrättning om delgivningsmottagaren är intagen i

 • kriminalvårdsanstalt,

 • häkte,

 • sådan undersökningsenhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

 • sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

 • sådan sjukvårdsinrättning som avses i 15 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

 • sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller

 • sådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Polismyndigheten förordnar stämningsmän.

Polismyndighetens rätt att öppna postförsändelse

Polismyndigheten får öppna en försändelse som har lämnats till myndigheten för stämningsmannadelgivning, om det behövs för att innehållet ska kunna vidarebefordras inom myndigheten för delgivning. Detta gäller dock inte om uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får öppnas.

Stämningsman och den som är anställd vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagarmyndighet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och auktoriserat delgivningsföretag har rätt att få tillträde till enskilt område som inte utgör bostad för att verkställa stämningsmannadelgivning.

En polisman som vägras sådant tillträde får, efter beslut av Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen, själv bereda sig tillträde. Om någon annan person som anges i första stycket vägras tillträde, ska Polismyndigheten lämna biträde om personen begär det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:647

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)