Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:647 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 40–42 och 46 §§ samt rubriken närmast före 42 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.40 §40 §Stämningsmannadelgivning får utföras av stämningsman eller av den som är anställd vidPolismyndigheten,Säkerhetspolisen,åklagarmyndighet,allmän domstol,allmän förvaltningsdomstol,Kronofogdemyndigheten,Skatteverket,svensk utlandsmyndighet, ochauktoriserat delgivningsföretag.Stämningsmannadelgivning får utföras av personal vid respektive inrättning om delgivningsmottagaren är intagen ikriminalvårdsanstalt,häkte,sådan undersökningsenhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,sådan sjukvårdsinrättning som avses i 15 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, ellersådant hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.41 §41 §Polismyndigheten förordnar stämningsmän.Polismyndighetens rätt att öppna postförsändelse42 §42 §Polismyndigheten får öppna en försändelse som har lämnats till myndigheten för stämningsmannadelgivning, om det behövs för att innehållet ska kunna vidarebefordras inom myndigheten för delgivning. Detta gäller dock inte om uppdragsgivaren har angett att försändelsen inte får öppnas.46 §46 §Stämningsman och den som är anställd vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagarmyndighet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och auktoriserat delgivningsföretag har rätt att få tillträde till enskilt område som inte utgör bostad för att verkställa stämningsmannadelgivning.En polisman som vägras sådant tillträde får, efter beslut av Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen, själv bereda sig tillträde. Om någon annan person som anges i första stycket vägras tillträde, ska Polismyndigheten lämna biträde om personen begär det.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)