Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:666

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

3 §

2) Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

2)

Senaste lydelse 2004:1063.

I ett tillstånd ska det antal spelautomater och den typ av spel som tillståndet avser anges.

Frågan om tillstånd prövas av Lotteriinspektionen. Tillstånd får inte meddelas utan att Polismyndigheten och berörd kommun har hörts i ärendet.

Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för prövningen enligt de föreskrifter som regeringen meddelar.

8 §

3) Om den som anordnar automatspel eller som har låtit ställa upp en spelautomat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra stycket, får Lotteriinspektionen besluta de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

3)

Senaste lydelse 2004:1063.

För att bereda sig tillträde får Lotteriinspektionen vid behov anlita biträde av Polismyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:666

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)