Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:893

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361);
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (2010:361) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:192, bet. 2013/14:JuU33, rskr. 2013/14:392.

    5. Följande bestämmelser i denna lag behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2018:

  1. 3 kap. 4 § första stycket om särskilda upplysningar, när det gäller annan verksamhet än sådan som bedrivs för ändamål som anges i 2 kap. 7 § 1,

  2. 3 kap. 6 och 7 §§ om sökning, och

  3. 3 kap. 10, 11 och 13 §§ om behandling av personuppgifter i brottsanmälningar, avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:893

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)