Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1111

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort;
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1958:272) om tjänstekort1)

1)

Förordningen omtryckt 1989:446.

dels att 2, 4–6 och 9–13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, med följande lydelse.

2) I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller följande.

2)

Senaste lydelse 2000:915.

Personal

 

Behörig myndighet

 

Personal i statens tjänst

 

Den myndighet, institution eller länsstyrelse som personalen hör till eller, om personalen hör till en institution eller länsstyrelse, till någon annan myndighet som institutionen eller länsstyrelsen bestämmer

 

Personal i en kommuns tjänst och de som tjänstgör inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten samt det psykologiska försvaret utan att vara anställda där

 

Länsstyrelsen eller den myndighet som länsstyrelsen bestämmer

 

Personal vid byggnads- och reparationsberedskapen

 

Den myndighet som har organiserat beredskapen

 

3) Ett tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag och vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet förkortas. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

3)

Senaste lydelse 2013:3.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller hon

  1. är polisman,

  2. är annan anställd hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen som deltar i myndighetens brottsbekämpande verksamhet,

  3. är kustbevakningstjänsteman,

  4. är tulltjänsteman,

  5. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan, eller

  6. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, personnummer, uppgift om tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna ska för sina verksamhetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett särskilt tjänstekort får användas.

4) Varje myndighet som utfärdat tjänstekort ska föra tjänstekortsregister. I registret ska det för varje kort som utfärdas antecknas nummer, dag för utfärdandet och giltighetstid samt innehavarens namn, personnummer, signalement och tjänst eller uppdrag. I förekommande fall ska också innehavarens tjänstgöringsnummer antecknas i registret.

4)

Senaste lydelse 1998:36.

5) Om någon uppgift som förekommer på ett tjänstekort ändras, ska innehavaren genast återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det.

5)

Senaste lydelse 1996:1308. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Om ett tjänstekort har förstörts eller förkommit får, efter utredning, ett nytt tjänstekort utfärdas. Skulle ett förkommet tjänstekort därefter komma till rätta, ska det omedelbart lämnas tillbaka till den myndighet som har utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort lämnar tjänsten, om han eller hon till följd av ändrad tjänstgöring eller av annan anledning inte längre har behov av tjänstekortet, eller om kortets giltighetstid har löpt ut, ska innehavaren av kortet omedelbart återlämna detta till den myndighet som har utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort avlider ska den som har hand om den avlidnes bo återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det.

Den myndighet som har utfärdat tjänstekortet ska kontrollera att det återlämnas.

Ett tjänstekort får återkallas när det finns skäl för det. Innehavaren är skyldig att efter uppmaning utan dröjsmål lämna tillbaka ett tjänstekort som har återkallats.

Om en polisman påträffar ett tjänstekort hos någon som inte är behörig att inneha det, ska han eller hon omhänderta tjänstekortet och underrätta den myndighet som har utfärdat kortet.

Ett återlämnat tjänstekort ska makuleras och åtgärden ska antecknas i registret.

Den som skaffar sig tjänstekort i någon annans namn eller som lämnar annan oriktig eller vilseledande uppgift för att få ett tjänstekort döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

Den som inte återlämnar ett tjänstekort i fall som avses i 6, 9 eller 10 § eller inte gör anmälan enligt 8 §, döms till böter.

Regeringen meddelar undantag från bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§.

6) Polismyndigheten ska fastställa formulär till tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.

6)

Senaste lydelse 1994:162.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1111

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Det som sägs i 6 § behöver inte tillämpas före utgången av 2016 beträffande tjänstekort som har utfärdats av Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium, om den ändrade uppgiften endast beror på att den utfärdande myndigheten har upphört men innehavaren alltjämt tjänstgör inom polisen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)