Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1229

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor;
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2, 10, 13, 14 och 20 §§ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som

 1. i små mängder behövs enbart för

  a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen,

  b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling eller provning av utrustning för detektering av sprängämnen, eller

  c) forensiska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmetoder eller rättsvetenskapliga ändamål,

 2. hanteras av tillsynsmyndigheterna i samband med deras tillsyn över dessa, eller

 3. utgör beståndsdel i godkända militära anordningar som innehas av Försvarsmakten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen den 1 januari 2007 eller som tillverkats inom tre år därefter.

För att få utnyttja undantagen i första stycket 1 krävs tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förlust av explosiva varor ska omedelbart anmälas till Polismyndigheten.

Den som får tillgång till explosiva varor utan tillstånd ska omedelbart underrätta Polismyndigheten.

En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av brandfarliga och explosiva varor som sker som ett led i tillsynen. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen behöver inte ha tillstånd till hantering av explosiva varor.

Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av explosiva varor som sker i samband med beslag av sådana varor.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för

 1. tillverkning av explosiva varor,

 2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med tillverkning,

 3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, och

 4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.

Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun meddelar ett tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska de, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt, samråda med varandra och med

 1. de andra kommunala eller statliga myndigheter som berörs av ärendet, och

 2. Polismyndigheten.

När ett tillståndsärende i fråga om explosiva varor inleds ska tillståndsmyndigheten underrätta Polismyndigheten.

När en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verksamhetsutövare får verksamheten fortsätta att bedrivas enligt ett tidigare meddelat tillstånd under förutsättning att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmälts till tillståndsmyndigheten och att en ansökan om nytt tillstånd lämnas in senast tre månader efter att bytet har skett. Tillståndsmyndigheten ska underrätta Polismyndigheten när en anmälan om byte av verksamhetsutövare har kommit in till myndigheten.

När en fysisk person som haft tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor har avlidit ska dödsboet skyndsamt underrätta tillståndsmyndigheten om detta. Dödsboet får fortsätta att hantera de tillståndspliktiga varorna enligt det tidigare meddelade tillståndet även om föreståndare saknas. Hanteringen får dock pågå i högst tre månader efter dödsfallet om inte dödsboet ansöker om ett nytt tillstånd. Innan frågan om nytt tillstånd prövats får dock endast sådan hantering ske som är nödvändig för förvaltningen av dödsboet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1229

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)