Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1438

Utkom från trycket den 12 december 2014
Lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.;
utfärdad den 4 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

1)

Prop. 2013/14:256, bet. 2014/15:TU3, rskr. 2014/15:25.

dels att 1, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 c §, av följande lydelse.

1 §

2) Denna lag gäller, om inte annat följer av lag eller annan författning, egendom som

2)

Senaste lydelse 2009:1172.

  1. tillfallit staten på grund av förverkande,

  2. tillfallit staten enligt lagen (1938:121) om hittegods,

  3. tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,

  4. omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387),

  5. omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken, eller

  6. omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

2 c §

Egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten eller Tullverket för avhämtning i minst en månad efter delgivning av en sådan underrättelse som avses i 18 § den lagen eller, om sådan underrättelse inte ska lämnas, efter det att en underrättelse som anges i 11 § samma lag har delgivits. Om egendomen inte hämtas ut inom den tiden, ska egendomen hanteras på det sätt som anges i denna lag.

7 §

3) Gör ägaren eller någon annan rättsinnehavare anspråk på egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken eller egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska den lämnas ut till rättsinnehavaren efter beslut av den myndighet som förvarar egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts.

3)

Senaste lydelse 2009:1172.

Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör anspråk på egendomen enligt första stycket skyldig att betala kostnaden för förbättringen innan egendomen lämnas ut. Betalas inte förbättringskostnaden inom en månad efter det att särskild uppmaning delgivits rättsinnehavaren, får egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag.

8 §

4) Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken eller egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd sker för statens räkning.

4)

Senaste lydelse 2014:608.

Har egendomen sålts, har ägaren eller någon annan rättsinnehavare rätt till ersättning. Ersättning betalas inte med högre belopp än som har influtit vid försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för förbättringen avräknas från ersättningen.

Ansökan om ersättning prövas av den myndighet som beslutat om försäljningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1438

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)